Dziś mamy 22 lutego 2024, czwartek, imieniny obchodzą:
01 marca 2023

Burmistrz odpowiedział na apel mieszkańców. „Petycja ta nie może być uwzględniona...”

fot. archiwum

fot. archiwum

Burmistrz Koronowa nie uwzględnił petycji mieszkańców gminy #Koronowo, którzy domagali się zmiany lokalizacji planowanej budowy wieży telefonii komórkowej w Pieczyskach.

Zaniepokojeni mieszkańcy gminy złożyli do burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego petycję, w której postulowali inną lokalizację inwestycji. Obawiają się oni m.in. niekorzystnego wpływu fal elektromagnetycznych na ich zdrowie.

Na początku stycznia, w imieniu burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego odpowiedzi autorom petycji udzielił drugi zastępca burmistrza Piotr Kazimierski. Niestety, odpowiedź nie jest po myśli mieszkańców. Wiceburmistrz uznał, że „petycja nie może zostać uwzględniona”. (Odpowiedź wiceburmistrza przedstawiamy poniżej. Pominięto w niej podstawy prawne).
Wiceburmistrz wskazał, że: „Teren wnioskowanej inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znajduje się na obszarze objętym ochroną”, ale „nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej”. W odpowiedzi wskazano również, że budowa wieży telefonii komórkowej to cel publiczny i inwestycja ta nie będzie uciążliwa dla mieszkańców. Natomiast inwestor spełnił wszelkie wymogi prawne. Dlatego burmistrz nie mógł nie wydać inwestorowi decyzji na budowę wieży.

Autorzy petycji na decyzję burmistrza (o nie uwzględnieniu ich petycji), mogą jeszcze odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.

Odpowiedź burmistrza Koronowa na petycję mieszkańców
„Zgodnie z art. 10 ust. 1, 2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca 2014r. (...) w odpowiedzi na złożoną petycję mieszkańców Koronowa w sprawie planowanej inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej BYDO203C na nieruchomości ozn. nr ewidencyjnym 46/19 położonej w Koronowie z dnia 16.11.2022r. (data wpływu) informuję, iż petycja ta nie może być uwzględniona z powodów wskazanych poniżej.

W toku przeprowadzonego postępowania administracyjnego dokonano analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. Analizując wniosek, oraz ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koronowo (…) z dnia 30 września 2009 r., Burmistrz stwierdził, że nie zachodzi okoliczność wynikająca z art. 62. ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a dotycząca obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objętego wnioskiem. Teren wnioskowanej inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, znajduje się na obszarze objętym ochroną z tytułu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (...), nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej z tytułu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (...), nie znajduje się w strefie ochrony terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.

Podstawą do ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich, w postępowaniu dotyczącym ustalenia warunków zabudowy, rozumianą, jako ochronę właścicieli działek sąsiednich, a także właścicieli działek położonych dalej, jest stopień uciążliwości oraz zasięg oddziaływania inwestycji na nieruchomości sąsiednie.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać:
1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
2) charakterystykę inwestycji, obejmującą:
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegające] przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
Ponadto w kwestii terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną należy przywołać przepisy ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (...). „Art. 46. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej „planem miejscowym", nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Nie stosuje się ustaleń planu miejscowego w zakresie ustanowionych zakazów lub przyjętych w nim rozwiązań, o których mowa w ust. 1, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z przepisami odrębnymi. Jeżeli lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej nie jest umieszczona w planie miejscowym, dopuszcza się jej lokalizowanie, jeżeli nie jest to sprzeczne z określonym w planie przeznaczeniem terenu ani nie narusza ustanowionych w planie zakazów lub ograniczeń. Przeznaczenie terenu na cele zabudowy wielorodzinnej, rolnicze, leśne, usługowe lub produkcyjne nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a przeznaczenie terenu na cele zabudowy jednorodzinnej nie jest sprzeczne z lokalizacją infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. W przypadku braku planu miejscowego lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej innej niż infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, na warunkach określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”.
Mając na uwadze, że przedmiotowa inwestycja polega na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 zaliczana jest do inwestycji celu publicznego. Nie jest ujęta w wykazie przedsięwzięć określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...). Realizacja planowanego przedsięwzięcia nie wymaga wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w myśl art. 71 ust. 2 i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (...).

Zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Zgodnie z art. 52 ust 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) nie można uzależniać wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń lub warunków

Stwierdzono, iż nie zachodzą przesłanki do negatywnego rozpatrzenia wniosku i możliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, gdyż w rozpatrywanym przypadku spełnione wymogi prawne oraz nie występuje sprzeczność zamierzenia z przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (...) ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. Zgodnie z art. 53 ust. 1 powołanej ustawy o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie, natomiast pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Z kolei zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (...) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Przesłanką uzyskania przez dany podmiot statusu strony postępowania administracyjnego jest, więc to, czy legitymuje się interesem prawnym lub obowiązkiem, którego dotyczy dane postępowanie, a w myśl orzecznictwa sądowo-administracyjnego, w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu stroną mogą być właściciele lub użytkownicy wieczyści sąsiednich działek (...).

W związku z tym, że sprawa została rozpoznana, strona, która nie zgadza się z jej merytorycznym rozstrzygnięciem może skorzystać z uprawnienia do odwołania, które należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Koronowa do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy”.

z up. Burmistrza Piotr Kazimierski Zastępca Burmistrza

Oceń artykuł: 0 0

Czytaj również

udostępnij na FB

Komentarze (0) Zgłoś naruszenie zasad

Uwaga! Internauci piszący komentarze na portalu biorą pełną odpowiedzialność za zamieszczane treści. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania, jeżeli uzna, że nie są zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszać normy prawne i obyczajowe. Pamiętaj! -pisząc komentarz, anonimowy jesteś tylko do momentu, gdy nie przekraczasz ustalonych zasad.

Komentarze pisane WIELKIMI LITERAMI będą usuwane!

Dodaj komentarz

kod weryfikacyjny

Akceptuję zasady zamieszczania opinii w serwisie
Komentarz został dodany. Pojawi się po odświeżeniu strony.
Wypełnij wymagane pola!


0

Wzrost płacy minimalnej w dwóch etapach. Ile wyniesie podwyżka?

W przyszłym roku najniższe wynagrodzenie wzrośnie w dwóch etapach. Od 1 stycznia płaca minimalna wynosić ma 4242 zł, a od 1 lipca – 4300 zł.

(czytaj więcej)
0

Domowa pizza. Jak dobrać składniki, by nie zepsuć klasycznego przepisu?

Chrupiący spód, soczyste warzywa, aromatyczne zioła i gorący,# rozpływający się żółty ser – pizza to danie, którym można delektować się na całym świecie. Prosta receptura zdobyła serca przedstawicieli różnych kultur, które tworzą własne kombinacje oparte na lokalnych składnikach. Nic dziwnego, klasyczna pizza to wręcz uzależniająca mieszanka sycących węglowodanów, wzmacniających smak tłuszczy, dodającego energii białka oraz pobudzających mikroelementów, pochodzących ze świeżych warzyw i ziół. Jak zatem odpowiednio dobrać składniki, by nie zepsuć klasycznego przepisu, a jednocześnie zaskoczyć swoich gości zupełnie nowym smakiem? Podpowiadamy!

(czytaj więcej)
0

Ponad 5,5 mln transakcji bonami. ZUS dokonał podsumowania programu

Rodzice i opiekunowie mieli dużo czasu na wykorzystanie #bonu turystycznego. Program wystartował 1 sierpnia 2020 r. i obowiązywał do 31 marca 2023 r. W tym czasie zrealizowano ponad 5,5 mln transakcji bonami na łączną kwotę blisko 3,2 mld zł. Suma płatności zrealizowanych przez mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przekroczyła 160,6 mln zł.

(czytaj więcej)
0

Słodkości na tłusty czwartek. Przygotuj puszyste faworki

Tłusty Czwartek to w Polsce, jak wiadomo, #święto pod znakiem pączka. Inne ciastka i słodkości schodzą zwykle na dalszy plan, my chcemy jednak przypomnieć, że słodkości, które możemy serwować w tym wyjątkowo pysznym dniu jest znacznie więcej. Dajemy trzy propozycje.

(czytaj więcej)